Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Vítáme Vás na stránkách Moravského rybářského svazu  z.s., pobočného spolku  Kroměříž, které byly spuštěny v září 2011.

Dostávají se Vám do rukou ty nejzajímavější a nejaktuálnější informace z dění v naší místní organizaci.
Věříme, že si naše stránky zařadíte mezi oblíbené položky a budete se s námi aktivně podílet na jejich tvorbě, úpravě a atraktivnosti.

Petrův Zdar !

Signál kroměřížských rybářů             klikni a zaposlouchej se

 

Aktuálně!  Informace pro rybáře

Upozornění rybářům

z důvodu připravovaného výlovu chovných rybníků na Morávce bude počínaje dnem 16.10. 2018 dočasně snížena hladina na sportovním revíru Šlajza.

Zveřejněno 15.10.2018

Výzva rybářům

Vážení kolegové rybáři,
V současné době probíhá pro náš pobočný rybářský spolek důležité období výlovů našich chovných rybníků. 
Jsou přitom vidět výsledky naší práce na těchto chovných rybnících i to, co z toho dáváme zpět do vod  rybářských revírů či chovných komor.
Možná si tím opravíte častý nářek rybářů "co to do té vody vlastně dávají, vždyť tam nic není".

Výbor MRS, z.s., pobočný spolek Kroměříž se na všechny své členy obrací s výzvou - "Přijděte svou účastí a prací při výlovech pomoc tuto činnost lépe zvládnout"
a tím nenechat tuto práci jen na zlomku členské základny včetně členů výboru.
Přehled a termíny výlovů máte na našich internetových stránkách, včetně informace, jak se na tyto akce přihlásit.

Výbor MRS, z.s., pobočný spolek Kroměříž

Zveřejněno 5.10.2018

 

Plán výlovů Moravského rybářského svazu, z.s., pobočný spolek Kroměříž pro rok 2018
Termíny:
29.09.2018 – Dlouhý rybník v Podzámecké zahradě
06.10.2018 – Zborovský a Troubecký rybník Zborovice 
13.10.2018 – Slížanský rybník Zborovice
20.10.2018 – Dlouhý rybník Zborovice 
27.10.2018 – Horní a Dolní Morávka v Kroměříži

 

Zájemci o splnění brigádnické povinnosti nahlásí svou účast předem telefonicky nebo osobně v kanceláři MRS pobočného spolku v Kroměříž.
Upozorňujeme na vhodné oblečení a vhodnou nepromokavou obuv.
Případné změny termínů vyvolané problémy s počasím, spouštěním vody a jiné budou oznámeny na internetu.

Výbor MRS z.s. p.s. Kroměříž

Zveřejněno dne 9.9.2018

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH  HODIN

OD  13.  prosince   2018 do 28. února 2019  jsou stanoveny takto:

každý čtvrtek od 16:00 do 18:00 hod.,  sobota od 09:00 do 12:00 hod.

Úřední hodiny v úterý jsou zrušeny

v období od 1. 3. 2019 do 31. 5. 2019 -  každý čtvrtek od 16:00 do 18:00 hod.         

v období od 1. 6. 2019 do 11. 12. 2019 - každý čtvrtek od 17:00 do 18:00 hod.    

Upozorňujeme, že úřední hodiny ve dnech, kdy je státní svátek, se ruší!

Zveřejněno 4.9.2018

Informace o objednávání a prodeji povolenek: +420 772 728 917

Změny bližších podmínek
Důležité upozornění:

Na základě vyhlášky č. 25/2018 Sb. ze dne 7.2.2018 projednal Svazový výbor MRS, z.s. dne 29.3.2018 změnu Bližších podmínek výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových a schválil změny doby lovu s účinností od 1.4. 2018 v souladu s touto vyhláškou takto:
a) od 1.4. do 30.9. je doba lovu stanovena od 4:00 do 24:00 hodin
b) od 1.10. do 31.3. je doba lovu stanovena od 5:00 do 22:00 hodin

Zveřejněno dne 29.3.2018

Ještě poznámka pro ty, kdo přehlédli v Bližších podmínkách, že je stanoven maximální počet ulovených ryb u lína obecného na 3 kusy denně!

 

Místenky na revír Morava 13C

vydávání místenek na revír Morava 13C - Štěrkoviště Kvasice
se začnou vydávat od pátku 30.3.2018 od 15.15 hod. 
K výdeji místenky je nutno předložit přehled o docházce a úlovcích s vylepenou platnou povolenkovou známkou pro letošní rok. Jinak jsou podmínky pro vydávání stejné jako v loňském roce.

Zveřejněno 23.3.2018

Vzpomínka na Jiřího Kuchaře
se zármutkem jsme přijali v minulých dnech smutnou zprávu, že nás navždy opustil náš dlouholetý člen a funkcionář výboru naší organizace pan Jiří Kuchař.kuchar-jiri.jpg
Zemřel 24. ledna 2018 po krátké nemoci ve věku nedožitých 78 let. 
Odešel pro nás nečekaně a v naší paměti zůstane zapsaný jako obětavý, poctivý a čestný člověk ,který zasvětil svůj volný čas fungování naší organizace. 

Pokud jste znali pana Jiřího Kuchaře věnujte mu společně s námi tichou vzpomínku.
Petrův zdar

Výbor MRS PS Kroměříž
Zveřejněno 27.1.2018

 

 

UPOZORNĚNÍ

Organizace brigád v roce 2018

s platností od 1.1.2018 budou sobotní brigády  v p.s. Kroměříž organizovány v následujících termínech:

20. ledna, 3. a 17. února, 3., 17. a 31. března,  14. a 28. dubna, 12. a     26. května,  9. a 23. června, 7. a 21. července, 4. a 18. srpna.

V měsících září a říjnu probíhají v našem pobočném spolku výlovy, a proto budou brigády organizovány každou sobotu. Je nutné se v tomto období na tyto brigády hlásit předem v kanceláři MRS z.s. p.s. Kroměříž. Možno se hlásit i telefonicky.   

Dále pak 10. a 24. listopadu a 8. prosince

V letním čase je stanoven začátek brigád na 7:00 hod. a v zimním čase na 8:00 hod.

Na rybochovném zařízení ve Zborovicích, budou brigády probíhat (po dohodě) každou sobotu.

výbor MRS z.s. p.s. Kroměříž

Zveřejněno 4.1.2018

Poděkování naší organizace za finanční příspěvek:

 

Poděkování

Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Kroměříž děkuje Městskému úřadu Kroměříž za poskytnutí finančního příspěvku určeného na vysazení nových stromků v lokalitě Medkovy rybníky Kroměříž. Nové stromky nahradí stromy spadlé či poškozené při vichřici Herwart dne 29.10.2017 a přestárlé stromy, které bylo nutno pokácet.

Přispěje se tím ke zlepšení přírodního prostředí v okolí rybníků a současně také ke zlepšení bezpečnosti.

Moravský rybářský svaz z.s., pobočný spolek Kroměříž má snahu tuto přírodní lokalitu stále udržovat jako příjemný prostor pro relaxaci a odpočinek jednak pro rybáře, ale také pro širokou kroměřížskou veřejnost.

 

S pozdravem „Petrův zdar“

 

Výbor Moravského rybářského svazu z.s., pobočný spolek Kroměříž

 

P O Z V Á N K A

Na členskou schůzi MRS z.s., pobočného spolku Kroměříž, která se bude konat dne 4. března 2018 od 8:30 hodin ve společenském sále Psychiatrické nemocnice v Kroměříži.

Srdečně zve výbor pobočného spolku Kroměříž.

Zveřejněno 20.11.2017

 

 

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ z.s., p.s. KROMĚŘÍŽ

    

   Kancelář: Kojetínská čp. 1180/19, Kroměříž                                                 telefon: 571891431

 

I N F O R M A Č N Í  list pro rybolov v roce 2018

 

Vážení přátelé rybáři!

Jako každoročně touto dobou, tak i nyní Vám výbor pobočného spolku MRS Kroměříž předkládá souhrn informací, týkajících se změn v rybářském řádu, členských povinností a rybolovu v roce 2018.

Bližší podmínky pro výkon rybářského práva a soupis revírů pro rok 2018 jsou vydány nové a platné jsou do konce roku 2019. Případné aktuální změny Vám budou vydávány společně s povolenkou pro rok 2018 a to formou dodatku bližších podmínek pro výkon rybářského práva.

Členské povinnosti:

Tyto jsou od 1. ledna 2008 změněny, zejména v oblasti plnění brigádnické povinnosti, kdy   k a ž d ý   člen i členka, kteří odeberou povolenku k lovu a jsou mladší 65-ti let (rozhodující je rok, ve kterém člen dosáhne věku 65-ti let), musí mít splněnu brigádnickou povinnost a to buď odpracováním, nebo finanční úhradou, to platí včetně důchodců a majitelů průkazů ZTP. Tyto úhrady jsou ale odstupňovány podle jednotlivých kategorií, jak je uvedeno na zvláštním listu. Základní povinnost je 10 hodin a základní sazba za neodpracovanou hodinu je 130,- Kč. Kdo nemá brigádu odpracovanou, musí náhradu uhradit nejpozději při odběru povolenky pro lov v roce 2018.

Do 15. ledna 2018 musí každý   o s o b n ě   odevzdat v kanceláři pobočného spolku MRS Kroměříž Záznam o docházce k vodě a řádně   vyplněný sumář včetně šestimístného čísla revíru, podle čísel uvedených v Bližších podmínkách pro výkon rybářského práva.

K tomu Vás   d ů r a z n ě   žádáme: vy, kteří jste již ukončili rybolov v letošním roce, nečekejte do 15. ledna a zpracujte docházky a sumáře již teď a hned je odevzdejte do kanceláře p.s. Kroměříž. Nebudete pak zbytečně dlouho čekat.

 

Od čtvrtka 14. prosince 2017 se začnou vydávat povolenky pro lov ryb v roce 2018 a až do konce února 2018 budou úřední hodiny v kanceláři p.s. Kroměříž vždy v úterý a čtvrtek od 16:00 do 18:00 hod.,v sobotu od 09:00 do 11:00 hod.

 

Do konce   ú n o r a   2018 nezapomeňte zaplatit členský příspěvek pro rok 2018, jinak přijdete automaticky o členství v MRS z.s. a budete muset uhradit zápisné pro nové členy ve výši 1.000,- Kč.  

P O Z O R   na toto ustanovení !!!!!

Výše cen členských příspěvků, povolenek a ostatních plateb pro rok 2018 je uvedena na vývěsce v kanceláři p.s. na Kojetínské ulici v Kroměříži a dále na webu:

www.mrsmokromeriz.estranky.cz.

 

 

Výbor MRS z.s., pobočný spolek Kroměříž přeje všem členům našeho spolku hodně zdraví a mnoho rybářského štěstí v roce 2018.

  Petrův Zdar

 

 

 

C  E  N  Í K

povolenek, příspěvků a ostatní platby pro rok 2018

 

M i m o ř á d n é   p l a t b y :

Zápisné pro nové členy MRS o.s. od 16-ti let … ………. 1.000,- Kč

Školení a zkoušky pro získání Rybářského lístku …………500,- Kč

Bližší podmínky rybolovu na rybářských revírech ………… 20,- Kč

Manipulační poplatek ke každé vydané povolence ……….. 30,- Kč

Stanovy MRS o.s. platné od 01.01.2017 …………………….. 10,- Kč

P o v o l e n k y  :                      

Povolenky pro členy: do této kategorie jsou zahrnuti členové Moravského rybářského svazu a členové Českého rybářského svazu.

                                       mimopstruhová                                  pstruhová 

                                   dospělí        mládež                       dospělí      mládež

______________________________________________________________________

Roční plná                        950,-            300,-                      1.000,-       300,-

Roční poloviční                500,-               --                             500,-          --

Měsíční                             650,-               --                             650,-          --

Týdenní                             400,-               --                             400,-          --

Celorepubliková              3.150,-               --                          3.250,-          --

Povolenky pro nečleny : do této kategorie jsou zahrnuti členové ostatních Rybářských spolků, svazů a sdružení mimo MRS o.s. a ČRS, nečlenové a cizinci.

Roční mimopstruhová            5.000,-                   Roční pstruhová          6.000,- 

Měsíční mimopstruhová         3.000,-                   Měsíční pstruhová        4.000,-

Týdenní mimopstruhová         1.000,-                  Týdenní pstruhová       1 500    

Denní mimopstruhová               400,-                   Denní pstruhová             600,-

Každý zájemce o jakoukoliv z výše uvedených povolenek k lovu ryb, musí být držitelem platného Rybářského lístku!!!

Členské příspěvky:

Dospělí starší 15-ti let ………………………………450,- Kč

Mladí rybáři od 8-mi do 15-ti let …………………..200,- Kč

 

Pozor!!! Ke každé členské známce bude podle rozhodnutí členské schůze MO vybíráno 10,- Kč na podporu Podzámecké zahrady v Kroměříži.

V Kroměříži dne 20. listopadu 2017. 

 

Porušování dopravních předpisů
upozorňujeme všechny rybáře, kteří chytají na Opletě, že platí zákaz vjezdu všech vozidel přes zákazovou značku k tomuto rybníku.
Vozidla je nutné zaparkovat na místech k tomu určených.

Zveřejněno 13.3.2015

 

Novinky z bližších podmínek.
Nový sportovní revír Morava 13B, který tvoří nádrž "Nová Opleta" v k.ú. Kroměříž o výměře 1,2 ha.

Zveřejněno 10.ledna 2015

Upozornění členům MO

V případě , že budete pro příští rok požadovat vydání nového členského průkazu (vyčerpání místa pro vylepení členských známek), přineste s sebou vaši novou fotografii velikost 3x4 cm.

Zveřejněno 7.11.2014 

 

 

 

 

Potřebujete informaci jak se stát členem Moravského rybářského svazu zkopírujte následující odkaz do Vašeho vyhledávače:

http://www.mrsbrno.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=16

zveřejněno: 22.8.2014

 

 

Vzpomínka na pana Jaroslava Vojíka, 44.jpg
určitě si na něho vzpomenete, na dlouholetého hospodáře naší místní organizace MRS , na uznávaného odborníka rybochovu, na zapáleného rybáře a čestného člena Moravského rybářského svazu.
Byl pro nás mnohé vzorem a také přítelem. O to byla pro nás zpráva o jeho náhlém úmrtí dne 18.7. 2014 smutnější. Vždyť ještě na rybářských závodech přišel mezi nás a mohli jsme si popovídat o časech rybaření , které jsou pro mladou generaci jen stránkami v dějepise nebo beletrií.

Dnes již budeme moci jen vzpomínat. Při prohlížení zažloutlých archivních černobílých fotografií vzpomeneme na vše, co pan Jaroslav Vojík udělal pro naši organizaci, na jeho obětavost, na jeho přirozené a přátelské vystupování...
Prostě zůstane jen vzpomínka na kamaráda, rybáře...
Kdo jste znali pana Jaroslava Vojíka, věnujte mu společně s námi tichou vzpomínku. "Petrův"

Zveřejněno 23.7.2014

 

 

 

 

Upozornění brigádníkům

V rámci výlovů je přísně zakázán vjezd osobních vozu do Podzámecké zahrady.

Vystavujete se riziku finančních pokut...

Výbor MO Kroměříž 

Zveřejněno: 27.9.2013

 

  

 

 

Mrtvá voda na OPLETĚ

31.7.2012 byla MO MRS Kroměříž upozorněna (až z Olomouce) na uhynulé ryby na vodní ploše Opleta. Okamžitě začala likvidace uhynulých ryb a nainstalovalo se vzduchovací zařízení na této ploše , aby se zabránilo dalšímu úhynu ryb.
Vodní plocha Opleta není "svazovou" vodou  a MO MRS Kroměříž nevykonává rybářské právo na této vodě. Opleta  slouží jako biotop vybudovaný  a začleněný do vysazeného lesoparku v rámci dostavby D1 kolem Kroměříže. Její parametry,  jako je vyška hladiny, neprůtočnost a podobně ovlivňují obsah kyslíku ve vodě.
Jeho úbytek ve vodě  v důsledku horkých dnů, tak zapříčilnil značný úhyn bíle ryby , ale i štik a kaprů. p1000756z.jpg
Pravděpodobně, by bylo dobré , aby se kompetentní orgány města vrátily k původnímu záměru a v rámci projektu propojily Opletu se Šlajzou. Situace z 31.7. 2012 se může kdykoliv opakovat a z biotopu se stane mrtvá voda, která bude otravovat své okolí zápachem.

Zveřejněno 1.8.2012

 

Nový telefonní kontakt na kancelář MO Kroměříž
571 891 431

"Projekt ARCHIV 110"

110. výročí založení Rybářského spolku v Kroměříži a s ním trocha vzpomínek na doby nedávné a nebo dávno minulé.
Vážení členové, příznivci a přátelé Petrova cechu,
čas plyne jako voda v Moravě a jako řeka přináší nové a nové vrstvy kvalitního štěrku, ale i bahna, tak s časem plynou vzpomínky a jsou překrývány novými a novými událostmi.
Proto se na chvilku zastavme a ohlédněme se, podívejme se jaké bylo posledních 110 let mezi rybáři na Kroměřížsku.
V rámci moderní komunikační technologie, kterou je internet, chceme Vám všem pamětníkům a samozřejmě i těm mladším přiblížit dobu, kdy se žádosti psaly úhledným písmem a oslovení začínalo Vaše slovutné c.a k. velkohejtmanství, ale i dobu protektorátu 40 tých let a budovatelského nadšení let 60 tých.
No a tyto časy se pokusíme srovnat s dneškem. Proto v rámci kapitoly Historie a Archivní Fotogalerie ke 110. výročí založení Rybářského spolku v Kroměříži, přineseme rozsáhlý dokumentační materiál vztahující se k vývoji organizovaného rybářství na Kroměřížsku. Mnozí z Vás se poznají nebo poznají své kamarády, známé na postupně zveřejňovaných, historických fotodokumentech.
Některé časové úseky nedokážeme však zdokumentovat a proto se obracíme i na Vás , přátele a příznivce rybářského sportu. Pokud vlastníte fotografie se vztahem k rybářství v Kroměříži a chcete se o ně podělit s ostatními máte příležitost. Nabídněte je ke zveřejnění prostřednictvím našich internetových stran a zapojte se k jejich větší atraktivnosti. Možná , že sami budete rádi listovat archivem a vzpomínat na své přátele a doby, kdy jste jako kluci se účastnili rybářských závodů na Šlajzy a nebo na Meďáku chytli svou první čudlu.
Pro kontakt použijte e.mail a nebo nás kontaktujte přímo v kanceláři naší MO v Kroměříži. Budeme velmi potěšení Vaším zájmem.
Petrův Zdar

Informace - v rámci aktualit je uveřejněna vzpomínka na Mgr. Ivana Bajzu.
Přejdi do složky Aktuality.

Připravujeme
V rámci fotogalerie na našich webových stránkách chceme dát prostor všem členům naší MO MRS Kroměříž. I Vaší zásluhou se mohou stát naše společné stránky zajímavější a atraktivnější!  Chcete se podělit a trochu pochlubit svým úlovkem? Chcete ukázat dalším rybářům, že i na našich vodách jsou trofejní ryby?
 
Stačí zaslat na e-mail rybari.km@seznam.cz fotografii  úlovku a uvést vedle Vašeho jména základní údaje o úlovku jako jsou:

  • datum, míry, revír , kdy a kde byla ryba ulovena a pokud ještě přidáte informaci jak jste rybu zdolali (např. přívlač, bójka, položená), tak to nebude mít chybu.

Zveřejněno 12.10.2011

  

 

Pro více informací přejděte na Aktuality.