Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Vítáme Vás na stránkách Moravského rybářského svazu  z.s., pobočného spolku  Kroměříž, které byly spuštěny v září 2011.

Dostávají se Vám do rukou ty nejzajímavější a nejaktuálnější informace z dění v naší místní organizaci.
Věříme, že si naše stránky zařadíte mezi oblíbené položky a budete se s námi aktivně podílet na jejich tvorbě, úpravě a atraktivnosti.

Petrův Zdar !

Signál kroměřížských rybářů             klikni a zaposlouchej se

 

Aktuálně!  Informace pro rybáře

 

20-ekoscuk---medkovy-rybniky.jpg

Plán výlovů Moravského rybářského svazu, z.s., pobočný spolek Kroměříž  - změna k 11.9.2016


Upřesnění výlovu Chotkova rybníku
Termín 19.10.2016 (středa) od 15:00 hod.

Termíny:

17.09.2016 – Troubecký rybník Zborovice
24.09.2016 – Zborovský rybník Zborovice
01.10.2016 – Dlouhý rybník Zborovice
08.10.2016 – Slížanský rybník Zborovice
15.10.2016 – Dlouhý rybník v Podzámecké zahradě
19.10.2016 – Chotkův rybník v Podzámecké zahradě 
22.10.2016 – Divoký rybník v Podzámecké zahradě
29.10.2016 – Horní a Dolní Morávka v Kroměříži

Zájemci o splnění brigádnické povinnosti nahlásí svou účast předem telefonicky nebo osobně v kanceláři MRS pobočného spolku v Kroměříž.
Upozorňujeme na vhodné oblečení a vhodnou nepromokavou obuv.
Případné změny termínů vyvolané problémy s počasím, spouštěním vody a jiné budou oznámeny na internetu.

Výbor MRS z.s. p.s. Kroměříž

Zveřejněno dne 4.9.2016

POZOR!!!  ZMĚNA  ÚŘEDNÍCH  HODIN  V ZÁŘÍ 2016 !!!

15. 9. 2016 – čtvrtek – úřední hodiny zrušeny
Náhradní termín: 14. 9. 2016 – středa – 16:00 – 17:00 hod.

22. 9. 2016 – čtvrtek – úřední hodiny zrušeny
Bez náhradního termínu.


V případě nutnosti volejte tel.: 604 691 876.

Za případné komplikace se omlouváme.
Výbor p.s. MRS Kroměříž

Informace všem.
Zajisté jste zaregistrovali změnu názvu naší organizace. Od roku 2016 se používá nový název, a to " MRS z.s.,pobočný spolek Kroměříž".
Průběžně bude tento název změněn ve všech kapitolách našich webovských stránek.

 

Výzva rybářům
Brigáda ve Zborovicích - výlov se koná 16.4.2016. Sraz brigádníků je v 7:00 hod na Morávce nebo v 7:30 hod přímo ve Zborovicích.

Svou účast prosím nahlaste předem telefonicky nebo osobně na kancelář MO.
Zveřejněno 9.4.2016 

Rybářský kroužek
Dne 9.4.2016 se na Šlajze od 9:00 - 12:00 hod. uskuteční výuka dětí u vody.
Zveřejněno 1.4.2016

Zlatá udice
regionální kolo "Zlaté udice 2016" se pořádá dne 16.4.2016 od 8:00 do 12:00 hod. na revíru Šlajza od Hvízdalky po hrázku.

Propozice:

7.00 -   7.20    -    Prezence                        
7.20 -   7.40    -    Nástup, losování startovních čísel                        
7.40 -   8.00    -    Přesun na sportovní rybník                        
8.15 - 11.15     -    Lov ryb udicí                        

 11.15 - 11.45    -    Vyhodnocení lovu ryb udicí                        
 11.45 - 12.15    -    Přestávka, občerstvení                        
 12.15 - 15.30    -    Rybářské znalosti a dovednosti                         
        (testy, poznávání ryb, rostlin a živočichů)                        
    -    Dovednosti přesného hodu - rybolovná technika                        
 15.30 - 16.00    -    Vyhodnocení RZD a RT                        
      16.00          -    Vyhlášení celkových výsledků        
Zveřejněno 1.4.2016

Informace k výdeji místenek na revír Kvasice
Výdej místenek na revír štěrkoviště Kvasice bude zahájen dne 1.4. 2016 v kanceláři MO na Kojetínské ul.v Kroměříži. Postup výdeje a vrácení místenek je uveden v kapitole  "O nás".

Zveřejněno: 11.3.2016

 

 

Určeno brigádníkům
Důrazně upozorňujeme všechny rybáře - brigádníky na volbu vhodného oblečení a zejména nepromokavou obuv. Brigádní činnost je plánována na rybochovných zařízeních a rybářských revírech, tedy tam, kde je dostatek vody, bahna a jiných přírodních nástrah. V případě  Vámi zvoleného nevhodného oblečení,  nebude na toto brán zřetel a Vy pravděpodobně 
utrpíte škodu na svém oděvu a obuvi.
Děkujeme všem, kteří vědí, co je vhodné obléci si na brigádu.

Výbor MO
Zveřejněno 31.1.2016
 

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ o.s. MO KROMĚŘÍŽ

    

   Kancelář: Kojetínská čp. 19, Kroměříž                                                  

   telefon: 571 891 431

 

I N F O R M A Č N Í  list pro rybolov v roce 2016.

 

 

Vážení přátelé rybáři!
Jako každoročně touto dobou, tak i nyní Vám výbor MO předkládá souhrn informací, týkajících se změn v rybářském řádu, členských povinností a rybolovu v roce 2016.
Bližší podmínky pro výkon rybářského práva a soupis revírů pro rok 2016 jsou nové a budou vydány spolu s povolenkou pro rok 2016.
Členské povinnosti:
Ty doznaly od 1. ledna 2008 výrazné změny, zejména v oblasti plnění brigádnické povinnosti, kdy   k a ž d ý   člen i členka, kteří odeberou povolenku k lovu a jsou mladší 66-ti let, musí mít splněnu brigádnickou povinnost a to buď odpracováním, nebo finanční úhradou, to platí včetně důchodců a majitelů průkazů ZTP. Tyto úhrady jsou ale odstupňovány podle jednotlivých kategorií, jak je uvedeno na zvláštním listu. Základní povinnost je 10 hodin a základní sazba za neodpracovanou hodinu je 130,- Kč. Kdo nemá brigádu odpracovanou, musí náhradu uhradit nejpozději při odběru povolenky pro lov v roce 2016. 
Do 15. ledna 2016 musí každý   o s o b n ě   odevzdat v kanceláři MO Záznam o docházce k vodě a   ř á d n ě   vyplněný sumář včetně šestimístného čísla revíru, podle čísel uvedených v Bližších podmínkách pro výkon rybářského práva. 
K tomu Vás   d ů r a z n ě   žádáme : vy, kteří jste již ukončili rybolov v letošním roce, nečekejte do 15. ledna a zpracujte docházky a sumáře již teď a hned je odevzdejte do kanceláře MO. Nebudete pak zbytečně dlouho čekat.

Od úterý 15. prosince 2015 se začnou vydávat povolenky pro lov ryb v roce 2016 a až do konce února 2016 budou úřední hodiny v kanceláři MO vždy v úterý a ve čtvrtek od 16:00 do 18:00 hod. a v sobotu od 09:00 do 11:00 hod.

Do konce   ú n o r a   2016 nezapomeňte zaplatit členský příspěvek pro rok 2016, jinak přijdete automaticky o členství v MRS o.s. a budete muset uhradit zápisné pro nové členy ve výši 1.000,- Kč.   P O Z O R   na toto ustanovení !!!!!
Výše cen členských příspěvků, povolenek a ostatních plateb pro rok 2016 je uvedena na vývěsce v kanceláři MO na Kojetínské ulici v Kroměříži a dále na webu: 
www.mrsmokromeriz.estranky.cz


Výbor MRS o.s. MO Kroměříž přeje všem členům naší organizace hodně zdraví a mnoho rybářského štěstí v roce 2016.
                                                                                               P e t r ů v   Z d a r !

ÚŘEDNÍ  HODINY 2015-2016
od 15.12.2015 do 29.2.2016 – úterý a čtvrtek od 16:00 do 18:00 hod., sobota od 09:00 do 11:00 hod.

od 1.3.2016 do 30.6.2016 -  čtvrtek od 16:00 do 18:00 hod.                                        

od 1.7.2016 do 12.12.2016 - čtvrtek od 16:00 do 17:00 hod.     

Úřední hodiny ve dnech, kdy je státní svátek, se ruší!

 


Upozornění rybářům.
Z důvodu pokračujících oprav a zpevnění  břehů na Šlajze, bude snížena hladina na této vodní ploše.
Současně upozorňujeme všechny rybáře  na přísný zákaz zasahování nebo provádění jakýchkoliv úprav do vybudovaného zpevnění břehů.

Výbor MO Kroměříž
Zveřejněno 14.09.2015

Porušování dopravních předpisů
upozorňujeme všechny rybáře, kteří chytají na Opletě, že platí zákaz vjezdu všech vozidel přes zákazovou značku k tomuto rybníku.
Vozidla je nutné zaparkovat na místech k tomu určených.

Zveřejněno 13.3.2015

 

Novinky z bližších podmínek.
Nový sportovní revír Morava 13B, který tvoří nádrž "Nová Opleta" v k.ú. Kroměříž o výměře 1,2 ha.

Zveřejněno 10.ledna 2015

 

C  E  N  Í K

povolenek, příspěvků a ostatní platby pro rok 2016

 

M i m o ř á d n é   p l a t b y :

Zápisné pro nové členy MRS o.s. od 16-ti let … ………. 1.000,- Kč

Školení a zkoušky pro získání Rybářského lístku …………500,- Kč

Bližší podmínky rybolovu na rybářských revírech ………… 20,- Kč

Manipulační poplatek ke každé vydané povolence ……….. 30,- Kč

Stanovy MRS o.s. platné od 01.01.2013 …………………….. 10,- Kč

P o v o l e n k y  :                      

Povolenky pro členy: do této kategorie jsou zahrnuti členové Moravského rybářského svazu a členové Českého rybářského svazu.

                                       mimopstruhová                                  pstruhová 

                                   dospělí        mládež                       dospělí      mládež

______________________________________________________________________

Roční plná                        950,-            300,-                      1.000,-       300,-

Roční poloviční                500,-               --                             500,-          --

Měsíční                             650,-               --                             650,-          --

Týdenní                             400,-               --                             400,-          --

Celorepubliková              3.150,-               --                          3.250,-          --

Povolenky pro nečleny : do této kategorie jsou zahrnuti členové ostatních Rybářských spolků, svazů a sdružení mimo MRS o.s. a ČRS, nečlenové a cizinci.

Roční mimopstruhová            5.000,-                   Roční pstruhová          6.000,- 

Měsíční mimopstruhová         3.000,-                   Měsíční pstruhová        4.000,-

Týdenní mimopstruhová         1.000,-                  Týdenní pstruhová       1 500    

Denní mimopstruhová               400,-                   Denní pstruhová             600,-

Každý zájemce o jakoukoliv z výše uvedených povolenek k lovu ryb, musí být držitelem platného Rybářského lístku!!!

Členské příspěvky:

Dospělí starší 15-ti let ………………………………400,- Kč

Mladí rybáři od 8-mi do 15-ti let …………………..200,- Kč

 

Pozor!!! Ke každé členské známce bude podle rozhodnutí členské schůze MO vybíráno 10,- Kč na podporu Podzámecké zahrady v Kroměříži.

V Kroměříži dne 26. října 2015.   

Upozornění členům MO

V případě , že budete pro příští rok požadovat vydání nového členského průkazu (vyčerpání místa pro vylepení členských známek), přineste s sebou vaši novou fotografii velikost 3x4 cm.

Zveřejněno 7.11.2014 

 

 

 

 

Potřebujete informaci jak se stát členem Moravského rybářského svazu zkopírujte následující odkaz do Vašeho vyhledávače:

http://www.mrsbrno.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=16

zveřejněno: 22.8.2014

 

 

Vzpomínka na pana Jaroslava Vojíka, 44.jpg
určitě si na něho vzpomenete, na dlouholetého hospodáře naší místní organizace MRS , na uznávaného odborníka rybochovu, na zapáleného rybáře a čestného člena Moravského rybářského svazu.
Byl pro nás mnohé vzorem a také přítelem. O to byla pro nás zpráva o jeho náhlém úmrtí dne 18.7. 2014 smutnější. Vždyť ještě na rybářských závodech přišel mezi nás a mohli jsme si popovídat o časech rybaření , které jsou pro mladou generaci jen stránkami v dějepise nebo beletrií.

Dnes již budeme moci jen vzpomínat. Při prohlížení zažloutlých archivních černobílých fotografií vzpomeneme na vše, co pan Jaroslav Vojík udělal pro naši organizaci, na jeho obětavost, na jeho přirozené a přátelské vystupování...
Prostě zůstane jen vzpomínka na kamaráda, rybáře...
Kdo jste znali pana Jaroslava Vojíka, věnujte mu společně s námi tichou vzpomínku. "Petrův"

Zveřejněno 23.7.2014

 

 

 

 

Upozornění brigádníkům

V rámci výlovů je přísně zakázán vjezd osobních vozu do Podzámecké zahrady.

Vystavujete se riziku finančních pokut...

Výbor MO Kroměříž 

Zveřejněno: 27.9.2013

 

  

 

 

Mrtvá voda na OPLETĚ

31.7.2012 byla MO MRS Kroměříž upozorněna (až z Olomouce) na uhynulé ryby na vodní ploše Opleta. Okamžitě začala likvidace uhynulých ryb a nainstalovalo se vzduchovací zařízení na této ploše , aby se zabránilo dalšímu úhynu ryb.
Vodní plocha Opleta není "svazovou" vodou  a MO MRS Kroměříž nevykonává rybářské právo na této vodě. Opleta  slouží jako biotop vybudovaný  a začleněný do vysazeného lesoparku v rámci dostavby D1 kolem Kroměříže. Její parametry,  jako je vyška hladiny, neprůtočnost a podobně ovlivňují obsah kyslíku ve vodě.
Jeho úbytek ve vodě  v důsledku horkých dnů, tak zapříčilnil značný úhyn bíle ryby , ale i štik a kaprů. p1000756z.jpg
Pravděpodobně, by bylo dobré , aby se kompetentní orgány města vrátily k původnímu záměru a v rámci projektu propojily Opletu se Šlajzou. Situace z 31.7. 2012 se může kdykoliv opakovat a z biotopu se stane mrtvá voda, která bude otravovat své okolí zápachem.

Zveřejněno 1.8.2012

 

Nový telefonní kontakt na kancelář MO Kroměříž
571 891 431

"Projekt ARCHIV 110"

110. výročí založení Rybářského spolku v Kroměříži a s ním trocha vzpomínek na doby nedávné a nebo dávno minulé.
Vážení členové, příznivci a přátelé Petrova cechu,
čas plyne jako voda v Moravě a jako řeka přináší nové a nové vrstvy kvalitního štěrku, ale i bahna, tak s časem plynou vzpomínky a jsou překrývány novými a novými událostmi.
Proto se na chvilku zastavme a ohlédněme se, podívejme se jaké bylo posledních 110 let mezi rybáři na Kroměřížsku.
V rámci moderní komunikační technologie, kterou je internet, chceme Vám všem pamětníkům a samozřejmě i těm mladším přiblížit dobu, kdy se žádosti psaly úhledným písmem a oslovení začínalo Vaše slovutné c.a k. velkohejtmanství, ale i dobu protektorátu 40 tých let a budovatelského nadšení let 60 tých.
No a tyto časy se pokusíme srovnat s dneškem. Proto v rámci kapitoly Historie a Archivní Fotogalerie ke 110. výročí založení Rybářského spolku v Kroměříži, přineseme rozsáhlý dokumentační materiál vztahující se k vývoji organizovaného rybářství na Kroměřížsku. Mnozí z Vás se poznají nebo poznají své kamarády, známé na postupně zveřejňovaných, historických fotodokumentech.
Některé časové úseky nedokážeme však zdokumentovat a proto se obracíme i na Vás , přátele a příznivce rybářského sportu. Pokud vlastníte fotografie se vztahem k rybářství v Kroměříži a chcete se o ně podělit s ostatními máte příležitost. Nabídněte je ke zveřejnění prostřednictvím našich internetových stran a zapojte se k jejich větší atraktivnosti. Možná , že sami budete rádi listovat archivem a vzpomínat na své přátele a doby, kdy jste jako kluci se účastnili rybářských závodů na Šlajzy a nebo na Meďáku chytli svou první čudlu.
Pro kontakt použijte e.mail a nebo nás kontaktujte přímo v kanceláři naší MO v Kroměříži. Budeme velmi potěšení Vaším zájmem.
Petrův Zdar

Informace - v rámci aktualit je uveřejněna vzpomínka na Mgr. Ivana Bajzu.
Přejdi do složky Aktuality.

Připravujeme
V rámci fotogalerie na našich webových stránkách chceme dát prostor všem členům naší MO MRS Kroměříž. I Vaší zásluhou se mohou stát naše společné stránky zajímavější a atraktivnější!  Chcete se podělit a trochu pochlubit svým úlovkem? Chcete ukázat dalším rybářům, že i na našich vodách jsou trofejní ryby?
 
Stačí zaslat na e-mail rybari.km@seznam.cz fotografii  úlovku a uvést vedle Vašeho jména základní údaje o úlovku jako jsou:

  • datum, míry, revír , kdy a kde byla ryba ulovena a pokud ještě přidáte informaci jak jste rybu zdolali (např. přívlač, bójka, položená), tak to nebude mít chybu.

Zveřejněno 12.10.2011

  

 

Pro více informací přejděte na Aktuality.